Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie i Sklepie Aqua Park sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy al. Unii Lubelskiej 4. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie i Sklepie, w szczególności podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

2. Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto, Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://aquapark.lodz.pl/ za pośrednictwem którego Aquapark świadczy Usługi drogą elektroniczną.
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – Aqua Park sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy al. Unii Lubelskiej 4 jako podmiot prowadzący Serwis i Sklep oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i Sklepu
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu i Sklepu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Aquapark pod adresem internetowym www.aquapark.lodz.pl, umożliwiający Użytkownikowi zakup Produktów
§ 2. Administrator, dane kontaktowe
 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Aqua Park sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy al. Unii Lubelskiej 4.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@aquapark.lodz.pl lub pod adresem siedziby Administratora.
§ 3. Zasady i cele

1. W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych Użytkowników Aqua Park sp. z o.o. wprowadziła politykę ochrony danych osobowych i inne procedury, służące zasadzie rozliczalności, wynikającej z art. 5 RODO. Aqua Park sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -zwane dalej „Rozporządzenie”.

2. Korzystanie z Serwisu i Sklepu, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu i Sklepu jest dobrowolne. Jednakże w niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest niezbędne, jak np. zawieranie z Administratorem umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu; Ponadto, w niektórych wypadkach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

I. Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:

 • realizacja umowy bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z działaniami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy i sprzedaży produktu; dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania bądź wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy;
 • obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku realizacją zadań wynikających z przepisów prawa
 • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z:

- ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności; korzystaniem ze strony  Serwisu i Sklepu i zapewnieniem jej prawidłowego działania, dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej,

 • marketing bezpośredni zgodnie z art. 172, Prawa telekomunikacyjnego na podstawie Pani/Pana zgody art. 6 ust. 1 lit. a, (Rozporządzenia). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
 • Jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust.1 lit. a, (Rozporządzenia). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
 • Jeśli wyraziła Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert związanych z nowymi produktami, promocjami w formie newsletter’a na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (Rozporządzenia). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
 • Jeśli wyraziła Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie plików Cookies ‘ciasteczek’ w celu spersonalizowania, zapamiętania przez stronę Pani/Pan preferencji i ustawień tj.: adres IP, data, godzina logowania. Podstawą przetwarzania będzie art. 173, Pr. telekomunikacyjnego. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

II. Administrator chroni dane osobowe, stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

III. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych:

 • informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany,
 • dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

IV. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom danych. Gdyby, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku" danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych, poinformuje o takim zdarzeniu podmioty danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

V. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Spółki.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

§ 4. Social media

1. Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, Youtube, Instagram. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, kampaniach reklamowych w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social mediach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, na skutecznym informowaniu i prezentacji wyników oraz bezpośredniej komunikacji w związku z naszą ofertą online, a w razie takiej konieczności - na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

2. Przetwarzamy dane osobowe, jeśli przekazywane są w sieciach i platformach społecznościowych, np. pisząc artykuły na temat naszej obecności online lub wysyłając nam wiadomości. Ponadto Facebook może między innymi dostarczać statystyki i spostrzeżenia (np. łączną liczbę odsłon, informacje dot. „polubień”, aktywność na stronie, interakcje za pomocą wpisów, wyświetlenia filmów, zasięg wpisów, komentarze, udostępniane treści, odpowiedzi itp.), które pomagają nam lepiej poznać zainteresowania i preferencje, dzięki czemu możemy zwiększyć atrakcyjność artykułów lub naszej prezentacji osiągniętych wyników lub wybrać odpowiedni czas na publikację.

3. Na naszych stronach internetowych używamy linków do sieci społecznościowych, co zapobiega przekazywaniu danych osobowych naszych użytkowników do sieci społecznościowych bez ich wiedzy, kiedy odwiedzają oni nasze strony internetowe. Linki mają za zadanie ustanowienia połączenia z naszą obecnością online w danej sieci społecznościowej wyłącznie na żądanie - a zatem dopiero po kliknięciu linku przez użytkownika. Po kliknięciu linku adres IP ogólne informacje z nagłówka przeglądarki użytkownika są przesyłane do odpowiedniej sieci społecznościowej. Odpowiednia sieć społecznościowa może gromadzić dalsze dane osobowe, gdy tylko skorzystają Państwo z jej ofert. Na przykład, jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie, Facebook może powiązać Państwa wizytę z Państwa kontem. Zwracamy uwagę, że nie znamy treści danych osobowych przekazanych w dalszym toku procesu ani ich wykorzystania przez sieci społecznościowe.

§ 5. Odbiorcy danych, prawa osób których dane dotyczą

1. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, w zależności od celu przetwarzania, mogą być: firmy wysyłkowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy wspomagające, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, osoby korzystające ze stron internetowych lub portali społecznościowych – w zakresie publikowanych tam danych, uprawnione organy władzy publicznej, a także upoważnione osoby i podmioty działające na zlecenie i w imieniu Aqua Park sp. z o.o.

2. Przekazywanie danych Zaufanym Partnerom
Na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, na przetwarzanie (a w niektórych przypadkach o w oparciu o uzasadniony interes administratora) przez Zaufanych Partnerów Administratora, Państwa danych osobowych, zapisanych w plikach cookies na Państwa urządzenia i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Państwa aktywności w usługach) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Państwa urządzenie – w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Państwa aktywności na stronach internetowych (cookie itp.) na Państwa urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, ww. dane mogą być udostępniane Zaufanym Partnerom Administratora. Powyższy akapit dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce, reklamodawcy i podobne organizacje, z którymi Administrator współpracuje. Listę zaufanych Partnerów znajdą Państwo na ostatniej stronie niniejszego dokumentu.

3. Przekazywanie danych poza EOG
Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektórzy spośród naszych Zaufanych Partnerów, np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG, w związku z czym dane osobowe przekazujemy poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 • zgodę osoby, której dane dotyczą, o ile jej uzyskanie będzie możliwe dla konkretnych operacji przetwarzania
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • ocenę planowanego transferu pod kątem zapewnienia zgodności z wyrokiem TSUE w sprawie Schrems II i ewentualnego wdrożenia środków uzupełniających standardowe klauzule umowne.

4. Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż udostępnione dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

5. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zgody na działania promocyjne. W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyrażenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody możliwe jest poprzez oświadczenia złożone na adres rodo@aquapark.lodz.pl lub na adres siedziby Spółki.

ZAUFANI PARTNERZY

Google
Facebook
Instagram
YouTube

Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim operatorem. Wynika to z tego, że tylko odpowiedni operatorzy mają dostęp do Państwa danych osobowych i mogą udzielić Państwu odpowiednich informacji oraz w razie potrzeby podjąć dalsze działania. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w realizacji przysługujących Państwu praw, mogą się Państwo skontaktować z nami w każdej chwili.

Opis przetwarzania danych przez odpowiedniego operatora, a także wymagania dotyczące zgłoszenia sprzeciwu (rezygnacji) można znaleźć w informacjach przekazanych przez odpowiedniego operatora.

Poniżej informacje, co do niektórych z nich:

Usługodawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia
Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/
Dane dotyczące strony internetowej: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Rezygnacja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Usługodawca: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone
Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Usługodawca: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia
Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875

POLITYKA COOKIES

§ 6. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są̨ bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się̨ do Urządzeń́ Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają̨ zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi zgodnie z umową. Cookies zazwyczaj zawierają̨ nazwę̨ domeny, z której pochodzą̨, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są̨ przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają̨ tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są̨ wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

 • Cookies trwałe: są̨ przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają̨ tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies niezbędne: cookies konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje techniczne. Użycie tych cookies nie wymaga Twojej zgody i są one domyślnie zapisywane na Twoim urządzeniu. Są one aktywne przez czas Twojej wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Możesz zablokować te cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
  EU_COOKIE_LAW_CONSENT
 • Cookies analityczne:                       

[ TAK ]                        [ NIE ]

[zgoda nie może być domyślnie zaznaczona; zgoda jest zaznaczona, jeśli w pierwszej warstwie – w pop upie wybrano „kontynuuj”]

Chcemy analizować, w jaki sposób Ty jako Użytkownik korzystasz z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics [https://analytics.google.com], a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat.

_ga

_gid

_dc_gtm_<property-id>

Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas, na podstawie Twojej zgody. Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają Cię bezpośrednio zidentyfikować. Zbierane informacje dotyczą m.in. Twojego urządzenia, przeglądarki, przybliżonej lokalizacji i tego, w jaki sposób korzystasz z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedzasz serwis, które strony przeglądasz i jak długo, czy już wcześniej byłeś/-aś w naszym serwisie).

Korzystamy również z Google Taag Managera, który grupuje narzędzia do analiz Google Analyticsa oraz Facebooka.

3. Użytkownik ma możliwość́ ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia, co zostało dodatkowo opisane w § 8. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu i Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają̨ plików cookies.

§ 7. Cele w jakich wykorzystywane są̨ Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu i Sklepu, a w szczególności do:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu i Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu i Sklepu;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień́ wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu (cookies techniczne)

Wykaz cookies technicznych:

COOKIES

OKRES AKTYWNOŚĆI

TS<id>, np. TS013f51fc

Sesja

TSPD_101_DID

Sesja

TSURLCK_test

Sesja

test

Sesja

PHPSESSID

Sesja

2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu i Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu i Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają̨ rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę̨ internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu i Sklepu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

5. Administrator wykorzystuje Cookies własne/ zewnętrzne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają̨ zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu i Sklepu korzystają̨ ze stron internetowych Serwisu i Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą̨ serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą̨ serwisów społecznościowych Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook, Youtube, Instagram.

§ 8. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą̨ ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą̨ konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą̨ zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę̨ plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć́ pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 9. Okres funkcjonowania plików Cookies oraz określenie, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeśli odbywa się to w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub jeśli dane osobowe są ujawniane lub przekazywane stronom trzecim, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to miało na celu: realizację naszych (przed-)umownych zobowiązań, na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem uwarunkowań prawnych lub postanowień umownych, przetwarzamy lub przesyłamy dane osobowe w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są przesłanki i poziom bezpieczeństwa  określone w art. 44-47 RODO. 

Dlatego Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 • zgodę osoby, której dane dotyczą, o ile jej uzyskanie będzie możliwe dla konkretnych operacji przetwarzania
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • ocenę planowanego transferu pod kątem zapewnienia zgodności z wyrokiem TSUE w sprawie Schrems II i ewentualnego wdrożenia środków uzupełniających standardowe klauzule umowne;

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach Twój pełny adres IP może trafić na serwer Google do USA.

Więcej informacji o cookies analitycznych znajdziesz  poniżej.

COOKIES

OKRES AKTYWNOŚCI

_ga

2 lata

_gid

24 godziny

_gat

1 minuta

_gat_additional

1 minuta

_gcl_

90 dni

PHPSESSID

sesja

§ 10. Zmiany w Polityce Prywatności i Polityce Cookies
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
 2. Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na tej stronie.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji.

Metryka strony i historia zmian