RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Aqua Park Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: rodo@aquapark.lodz.pl.
 3. Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:
  1. realizacji umowy bądź podjęcia działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO) w związku z działaniami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy/zamówienia, przyjęcia zlecenia, realizacji usługi, obsługi reklamacji;
  2. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku wypełnieniem zadań wynikających z ustaw dotyczących świadczonych usług;
  3. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z analizą i udzielaniem odpowiedzi na zapytanie przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź kontaktu telefonicznego, rejestracją konta w sklepie internetowym oraz w związku z działalnością prowadzoną w social media;
  4. podjęcia działań na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego i art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) w związku z dostarczaniem aktualnych informacji o produktach, treści marketingowych oraz informacji handlowych, w tym również w formie newsletter’a.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa,
  2. kontrahenci Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności,
  3. uprawnione podmioty dostarczające usług prawnych, audytowych, konsultingowych na rzecz Administratora,
  4. banki w związku z płatnościami wynikającymi z łączących strony stosunku prawnego dokonywanymi na rachunek bankowy,
  5. operatorzy transakcji płatniczych online oraz podmioty świadczące usługę płatności bezgotówkowej za pomocą terminala płatniczego;
  6. firmy ubezpieczeniowe;
  7. firmy wysyłkowe, świadczące usługi kurierskie lub przewozowe;
  8. dostawcy rozwiązań informatycznych (np. systemy informatyczne);
  9. dostawcy usług telekomunikacyjnych;
  10. osoby korzystające ze stron internetowych lub portali społecznościowych - w zakresie publikowanych tam danych.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz po jej ustaniu przez czas niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub Państwa dobrowolnej zgody, do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia udzielonej zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zachowują Państwo:
  1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie
   15 RODO;
  2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 7. W przypadkach kiedy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO.
 8. W przypadku, gdy zasadniczą podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy / zamówienia), lecz dane nie będą przetwarzane wyłącznie automatycznie, nie będzie mogło być zrealizowane prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwa zgody (marketing, newsletter), zachowują Państwo prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność prawem przetwarzania.
 10. Oświadczenia w zakresie realizacji praw, w tym prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub prawa do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy składać na adres e-mail: rodo@aquapark.lodz.pl.
 11. W trakcie przetwarzania danych osobowych w serwisie internetowym Administratora może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, przy czym opiera się to na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą (więcej w Polityce prywatności i polityce cookies dostępnej na stronie: aquapark.lodz.pl.
 12. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 13. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan zwrócić się do Administratora (na adres e-mail: rodo@aquapark.lodz.pl) z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji. Jeżeli mimo naszego wsparcia uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Facebook
Instagram