Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Aquaparku Fala

Aquapark Fala zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Aquaparku Fala.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Aquapark Fala i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących aquapark.lodz.pl/odpowiada: Aquapark Fala - biuro.
 • E-mail: fala@aquapark.lodz.pl
 • Telefon: 42 683-44-82

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Aquapark FALA został zaprojektowany w taki sposób, by swobodnie mogły z niego korzystać również osoby niepełnosprawne. Dlatego też cała droga, jaką musi pokonać klient jest na jednym poziomie – od parkingu, poprzez wejście w holu głównym, kasy i przebieralnie, aż po hale basenowe. Na tej trasie nie występują żadne bariery architektoniczne.

 • wygodne miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych zlokalizowane blisko wejścia do Aquaparku
 • drzwi do budynku otwierane automatycznie
 • szerokie wejścia przy kasach pozwalające na bezproblemowy wjazd wózkami
 • toalety dla niepełnosprawnych w holu głównym i Strefie Basenowej
 • osobna, wygodna szatnia dla osób niepełnosprawnych, z dużym krzesłem z poręczami i wózkiem inwalidzkim
 • kołyskowe baseny dezynfekcyjne w przejściach między natryskami a halami basenowymi, przez które mogą łatwo przejechać wózki
 • łagodne, wypoziomowane wejście do basenu z falą, nie wymagające korzystania z wind czy poręczy
 • mobilny wózek umożliwiający opuszczenie osoby niepełnosprawnej do każdego z naszych basenów.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Osoby niepełnosprawne (zarówno dzieci, jak i dorośli) korzystają w naszym Aquaparku z biletów ulgowych. Dodatkowo, jeśli niezbędna jest ustawiczna kontrola opiekuna - wówczas wchodzi on z podopiecznym bezpłatnie. Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie odpowiednich dokumentów (orzeczenia i legitymacji) przy zakupie biletów
 • System przywoływania pomocy zainstalowany w toaletach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością
 • Pompka do pompowania kół w wózkach dostępna bezpłatnie przy wejściu do Aquaparku

Serwis Aquaparku Fala zawiera:

 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;
 • mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym.

Facebook
Instagram